Moldavië | Dorcas (2024)

Moldavië ligt in Oost-Europa en is qua oppervlakte vergelijkbaar met Nederland, maar dan met 5 keer zo weinig inwoners. Het is veruit het armste land van Europa, en er is veel corruptie. De economie van Moldavië is afhankelijk van landbouw. Door de klimaatverandering zijn er echter veel uitdagingen voor de landbouwsector, zoals stijgende temperaturen, minder regen, periodes van droogte.

Veel Moldaviërs zijn werkloos en leven in armoede. De levensverwachting van Moldaviërs is een van de laagste van Europa. Het aantal mensen dat emigreert naar andere landen is daarentegen het hoogst van Europa: bijna een derde van de bevolking is inmiddels weggetrokken naar een ander land. Het zijn vooral de jongvolwassen die weggaan, op zoek naar werk. Zij laten hun kinderen noodgedwongen achter bij de grootouders of andere familieleden.

Moldavië | Dorcas (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 5578

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.